تصویر

علی آزادان

آخرین ورودی: 1 ثانیه قبل

سرایدار - نگهبان

تجربه کاری

1382/01 -1385/01
تکثیر و کپی
ملی گاز

1385/01 -1386/01
تاسیسات
کوشا

1396/01 -1396/08
نیروی خدماتی
صندوق نوآوری

درحال آپلود