تصویر

پوریا نوری

آشنایی با نرم افزار آفیس - آشنایی با نرم افزار آفیس - دوره درایو AC

مهارت ها و ابزار

برق صنعتی

آموزش

1386 تا 1389
کاردانی برق و الکتروتکنیک
دانشگاه تهران شرق

1390 تا 1392
کارشناسی برق قدرت
دانشگاه آزاد گرمسار