تصویر

مهدی قربانیان پچتی

در دفتر بیمه کار کردم

درباره ما

تعهد کاری زیاد و وظیفه کاری خودمو بخوبی انجام میدم

مهارت ها و ابزار

حسابداری عمومی

آموزش

کارشناسی
راهیان نور ساری

تجربه کاری

1397 -1398
منشی
دفتر بیمه پاسارگاد