تصویر

فرزانه جلالی

مربی پیش دبستانی

مهارت ها و ابزار

آموزش

آموزش

لیسانس
دانشگاه شهرکرد

تجربه کاری

01_07_1398 -30_02_1398
مربی
پیش دبستانی ماه تابان

جوایز و گواهینامه ها:

25_04_1398 -06_07_1398
مربیگری پیش دبستانی
مرکز تحقیقات معلمان اصفهان50ساعت