تصویر

ایمان صادقیان

حسابداری

درباره ما

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

مهارت ها و ابزار

حسابداری عمومی
کار گروهی

آموزش

دانشجوی‌کارشناسی
شهید بهشتی