تصویر

راضیه باقری

فروشندگی

درباره ما

3 سال سابقه فروشندگی پوشاک بانوان را در اصفهان دارم

آموزش

دیپلم تجربی